Lög, reglur

Samantekt úr aðalreglum SOI
fyrir lönd sem eru á 3. þrepi
("Appendix 1" í aðalreglubók.)


The mission of Special Olympics is to provide year-round sports training and athletic competition in a variety of Olympic-type sports for children and adults with intellectual disabilities, giving them continuing opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy and participate in a sharing of gifts, skills and friendship with their families, other Special Olympics athletes and the community.

http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/Special_Olympics_Mission.aspx

 

Kafli I
Skyldur tengdar íþróttum, þjálfun og þróun:
 

  1. Skylda til að uppfylla keppnisreglur SO:
Verður að uppfylla skyldur og á að vinna að því að skapa sér tengsl við íþróttasérsambönd.
  2. Fjöldi opinbera íþróttagreina sem í boði eru:
Verður að bjóða upp á þjálfun, keppni og þjóðarleika í að minnsta 2 opinberum íþróttagreinum SO og til viðbótar í 1 íþróttagrein sem er opinber SO eða vinsæl íþróttagrein í viðkomandi landi.
  3. Íþróttaþjálfun:
Vinna að því að koma á skriflegri áætlun (program) fyrir íþróttaþjálfun sem lýst er nákvæmlega hvernig byggja á upp íþróttagreinina, við þjálfun á öllum stigum hennar og fyrir öll stig fötlunar og aldurshópa.
  4. Þjálfunarnámskeið:
Bjóða að minnsta kosti upp á eitt námskeið á ári í opinberi SO íþrótt sem er í boði í viðkomandi landi.
  5. Íþrótta og þjálfunarstjóri (National Sports Director):
Er í minnsta lagi í hlutastarfi fyrir samtökin. Hefur yfirumsjón með skipulagningu og framkvæmd íþrótta og þjálfunar. Sama á við um námskeið því tengdu.
  6. Íþróttastjórnun - íþróttanefnd:
Samtökin eiga að hafa sérfræðing í sérhverri opinberi íþróttagrein sem boðið er upp á. Hann er sjálfboðaliði. Hann á að halda árlega fund með þjálfurum og kennir þeim íþróttastjórnun og hugmyndafræði SO.
  7. Skildur vegna "Unified Sport":
Samtökin eiga að vera með sýnikennslu og prufukeppni í að minnsta kosti einni íþróttagrein. Samtökin eiga að halda þjálfunar og kennslu námskeið.
  8. Þjálfun fjölfatlaðra "SO MATP":
Vinna í samvinnu við SOI að skipulagningu að því að koma á "MATP"- þjálfun í framtíðinni.
  9. Takmark samtakana:
Að breiða út samtökin á landsvísu og að búa til 4 ára áætlun um hvernig á að ná til fleiri iðkenda í þéttbýli, dreifbýli og á landsvísu.
  10. Tilgangur iðkendaskráningarkerfis SO:
Koma á fullkominni skráningu allra iðkenda / þátttakenda SO Ísland. Nota samþykkta aðferðafræði við skráningu.
  11. Tilgangur iðkenda stjórnunar kerfis:
Áætlun um að gera iðkendur meira ábyrga við stjórnun og framkvæmd íþróttanna.
  12. Mat á starfi:
Sjá til þess að koma á matskerfi fyrir allt starf SO Ísland, hvort heldur sem stjórnun eða framkvæmd móta, sem og önnur störf sem fyrirfinnast innan vébanda SO Ísland.
  13. Rannsókna og þróunarstarf:
Stuðla að og aðstoða við allar rannsóknir á og um þroskahefta. Tengjast regnhlífarsamtökum þroskaheftra. Leita ráða hjá sérfræðingum s.s. læknum, sérfræðingum um þessa fötlun og vísindamönnum.
  14. Vaxtaþróun samtakana:
Stuðla að því að samtökin stækki ár frá ári, iðkendum á að fjölga og bjóða á uppá fleiri íþróttagreinar. Búa til áætlun fyrir uppbyggingu.
  15. Fjölskyldur:
Hefur búið til áætlun þar sem gert er ráð fyrir þátttöku fjölskyldna. Til er áætlun um að koma áætluninni í framkvæmd. Hvetja fjölskyldur kerfisbundið til þátttöku. Bjóða fjölskyldum á mót.
  16. Sjálfboðaliðar:
Hefur búið til áætlun um þátttöku sjálfboðaliða. Búa til spaldskrá sem heldur utan um upplýsingar um sjálfboðaliða. Bjóða upp á fræðslu fyrir sjálfboðaliða. Kerfið á að vera komið í framkvæmd.


 

Kafli II
Skyldur tengdar leikum og keppni:
 

  1. Halda Íþróttaleika samtakana:
Halda íþróttaleika í anda "Olympic" eftir aðal- og íþrótttareglum SOI. Virða reglur um mikla breidd þátttakenda í getu (all levels of accreditation). Keppt í samræmi við alþjóðareglur hverrar íþróttagreinar.
  2. Mót haldinn af íþróttafélögum:
Þróa reglur fyrir þessi mót. Þau skulu haldin árlega í heimabyggð þegar og ef SOI gefur SO Íslandi leyfi til þess að hefja slíka starfsemi.
  3. Þátttaka í Heimsleikum:
Samtök eru skuldbundin til að taka þátt og eru ábyrg fyrir ferðum til og frá mótsstað. Samtökin verða að nota 80% af útgefnum kvóta SOI.
  4. Mat á leikum:
Búa til teymi til þess að meta gæði móta (Games Evaluation Team).


 

Kafli III
Skyldur tengdar útgáfumálum (public education):
 

  1. Áætlun um almenningsfræðslu:
Þróa og koma á ársplani um fræðslumál sem samþykkt hefur verið af SOI og gerir ráð fyrir útgáfu á fræðsluefni og að gera samtökin eins sýnileg og mögulegt er í fjölmiðlum.
  2. Dreifing upplýsinga til almennings:
Eiga að minnsta kosti einn fræðslubækling á íslensku til að dreifa. Eiga upplýsingar um þátttakendur sem taka þátt í Heimsleikum (WG) til þess að afhenda mótshöldurum (GOC).
  3. Samstarf við fréttastofur:
Vinna að því að fjölmiðlar sæki mót SO Íslands og fjalli um þau.
  4. Fréttabréf:
Gefa út fréttabréf minnst einu sinni á ári og senda það til: íþróttamanna, fjölskyldna, þjálfara og til einstaklinga og fyrirtækja sem styrkja samtökin.
  5. Íþróttamenn:
Hafa íþróttamennina sýnilega sem þátttakendur á öllum fræðslusamkomum.
  6. Starfsmenn í almannatengslum:
Hafa starfandi sjálfboðaliðanefnd sem aðstoðar samtökin við þróun og koma á almenningstengslum (Public Education Plan).
  7. Blaðafulltrúi sem sér um neyðartilfelli:
Gera og eiga sérstaka áætlun um neyðartilvik sem kunna að koma upp. Aðeins á að vera einn málssvari fyrir samtökin á slíkri stundu.


 

Kafli IV
Skyldur tengdar uppbyggingu, stjórnun og fjármálum samtakana:
 

  1. Fylgni við aðalreglur SOI:
Fylgja skal aðalreglum SO í öllu. (Complies with all General Rules.)
  2. Notkun á nafni og merkjum (logo):
Nota á nafn, merki og bréfsefnis styrktarlínu samtakanna SOI eins og aðalreglur segja til um. Einnig á SO Ísland að standa vörð um einkarétt SOI til notkunar á nafni, merkjum og táknum.
  3. Umsókn um skráningu (Application for Accreditation):
Senda á inn umsóknina / skýrsluna á réttum tíma sem SOI ákveður. Umsóknin á að vera réttilega og fagmannlega útfyllt.
  4. Starfa sem sjálfstæður lögaðili:
Samtökin eiga að vera lagalega óháð og sjálfstæð eða vera sjálfstæð eining í öðrum samtökum sem eru styrktaraðilar SO Ísland.
  5. Starfa í samræmi við lög og reglur viðkomandi lands:
SO Ísland á að starfa í samræmi við lög og reglur Lýðveldisins Íslands. Samtökin verða að uppfylla öll skilyrði þess að vera félagasamtök uppbyggð á lýðræðislegan hátt og skilgreinast sem "non-profit" samtök.
  6. Tilurð og samsetning stjórnar samtakana:
Samtökin hafa stjórn (Board of Directors/National Committee) sem fer með lagalega ábyrgð á að stjórnun og starfsemi samtakana.
  7. Lög samtakana SO Ísland:
Samtökin semja og gefa út skriflega sérstök lög samtakana á Íslandi. Lögin verða að vera í samræmi við aðalreglur SO og landslög Lýðveldisins Íslands. SOI þarf að samþykkja lögin
  8. Samsetning stjórnar SO Íslands:
Stjónin verður að vera skipuð einstaklingum með jafnvægi bæði landfræðilega og fræðilega þ.e. sérfræðingum. Í stjórninni skal sitja einn sérfræðingur á sviði íþrótta og einn sérfræðingur á sviði þroskahömlunar og einn þroskaheftur einstaklingur.
  9. Stærð stjórnar:
Stjórnin á að vera skipuð átta (8) einstaklingum að lágmarki.
  10. Endurnýjun í stjórn:
Lög samtakana eiga að segja til um ákveðna endurnýjun stjórnar. Stjórnarmaður má í mesta lagi sitja samfellt í níu (9) ár.
  11. Tíðni funda og fundargerðir:
Stjórnin á að funda í það minnsta ársfjórðungslega og halda skriflega fundargerð.
  12. Framkvæmdastjóri SO Íslands (Executive Director/National Director):
Samtökin eiga að ráða framkvæmdastjóra sem;

a) vinnur fyrir samtökin í launuðu- eða sjálfboðastarfi
b) starfar minnst 20 stundir á viku fyrir samtökin
c) sækir svæðisbundnar og alþjóðlegar ráðstefnur (þing) sem haldin eru af SOI eða svæðisbundnum ráðum.

  13. Áætlanir fram í tímann:
Þróar og afhendir SOI skriflega áætlun um starfsemina ár fram í tímann. Gerir ársáætlun um starfið.
  14. Samskipti við SOI:
Samtökin eru í reglulegu sambandi við SOI og er kleift að senda og taka á móti skilaboðum í pósti, símleiðis og með fax sendingu.
  15. Ársskýrsla:
Afhendir SOI samantekt um árlega starfsemi sem hluti af því að fylla út umsókn um skráningu.
  16. Fjárhagslegt sjálfstæði:
Samtökin eru fjárhagslega sjálfstæð og laus við allar hindranir í þá veru.
  17. Fjárhagsáætlun:
Samtökin gera sjálfstæða frjárhagsáætlun eða hún er sem sjálfstæður liður í bókhaldi styrktarsamtaka (móðursamtaka).
  18. Skyldur um reikningsskil:
Samtökin skila inn árlega skýrslu um ársreikninga til SOI. Í reikningunum á að koma fram rekstrar og efnahagsreikningur samtakana á síðasta reikningsári.
  19. Bankareikningar:
Samtökin eiga að hafa bankareikninga sem sýna augljóslega allt það fjármagn sem aflað hefur verið í nafni samtakana. Einnig á að vera hægt að sama skapi að rekja alla reikninga sem greiddir hafa verið til verkefna á vegum samtakana.


 

Kafli V
Skyldur tengdar fjáröflun samtakana.
 

  1. Fjáröflun:
Samtökin eiga skriflega tveggja ára áætlun um fjáröflun.
  2. Starfsfólk og úrræði:
Samtökin eiga að hafa aðgang að fólki sem þekkir til þessa starfs og er tilbúið að vinna sem sjálfboðaliðar að fjáröflun fyrir samtökin. Þetta fólk á einnig að vinna að því að koma á góðri fjáöflunar áætlun.
  3. Samþykki og viðurkenning:
Fjáröflun á að vera í samræmi við landslög og lög og reglur SOI um samninga. Einnig á að sjá til þess að samningar SOI séu viðurkenndir af SO Íslandi, í samræmi við aðalreglur SOI.
  4. Auglýsingar, fánar og merki:
Ekki er leyfilegt að setja auglýsingar eða skilaboð á einkennisfatnað eða íþróttabúninga keppenda við opnunarhátíð eða keppni og á þetta að vera í samræmi við aðalreglur SOI þar sem fjallað er um auglýsingar, merkingar og þjóðfána.