Lög Íþróttasambands fatlaðra

LÖG ÍÞRÓTTASAMBANDS FATLAÐRA
(Gildir frá 15. apríl 2023)


1. GREIN

1.1
Íþróttasamband Fatlaðra (skammstafað ÍF) er æðsti aðili um íþróttir fatlaðra innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ).
 

1.2 
Aðsetur sambandsins og varnarþing er í Reykjavík.

1.3
Íþróttasamband fatlaðra er aðili að:

 • Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ).
 • International Paralympic Committee (IPC) .
 • Special Olympics International (SOI).
 • Parasport Norden


1.4
Nafn Íþróttasambands fatlaðra skal þýtt á ensku og dönsku svohljóðandi:

 • Parasport Iceland (enska/English).
 • Parasport Island  (danska/Dansk).


2. GREIN
Sambandsaðilar ÍF eru héraðssambönd og íþróttabandalög með íþróttafélög innan sinna vébanda sem  bjóða upp á íþróttastarf fyrir fatlaða.
Aðildarfélög ÍF eru öll félög innan ÍSÍ sem bjóða upp á íþróttastarf fyrir fatlaða.


3. GREIN
Starf ÍF er í meginatriðum eftirfarandi:

1) Að hafa yfirumsjón með allri íþróttastarfsemi fatlaðra.
2) Að vinna að eflingu íþróttastarfsemi fatlaðra og koma fram erlendis í því sambandi.

3) Reikningsár ÍF er almanaksárið.

4) Stjórninni er heimilt að ráða til sín launað starfsfólk.


4. GREIN
Málefnum ÍF stjórna:

1) Sambandsþing.
2) Formannafundir.
3) Stjórn ÍF.

4) Starfsmenn ÍF í umboði formanns og samkvæmt stjórnarsamþykktum.
5) Nefndir og ráð sem stjórnin skipar.


5. GREIN
5.1 
Sambandsþing fer með æðsta vald í málefnum ÍF. Þingið sitja fulltrúar kjörnir af þeim sambandsaðilum sem starfa innan vébanda ÍF. Fulltrúafjöldi hvers sambandsaðila fer eftir tölu virkra íþróttaiðkenda samkvæmt starfsskýrslu ÍSÍ.

Fyrir allt að 20 virka íþróttaiðkendur, koma 3 fulltrúar.
Síðan 1 fyrir hverja hafna 20 upp í allt að 100 iðkendur.
Síðan 1 fulltrúi fyrir hverja hafna 50 iðkendur þar fram yfir.

(1-20= 3, 21-40= 4, 41-60= 5, 61-80= 6, 81-100= 7, 101-150= 8, 151-200= 9, 201-250= 10, 251-300= 11, 301-350= 12, 351-400= 13, 401-450= 14, o.s.fr..)


5.2 
Þingið skal haldið fyrir apríl lok annað hvert ár. Skal þingið boðað með minnst tveggja mánaða fyrirvara. Málefni sem sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu skulu tilkynnt stjórn ÍF minnst fjórum vikum fyrir þingið. Stjórn ÍF skal tilkynna sambandsaðilum sínum dagskrá þingsins ásamt tillögum og lagabreytingum sem borist hafa í síðasta lagi tveimur vikum fyrir þing. Sambandsþingið er löglegt hafi löglega verið til þess boðað.

 

5.3  

Stjórn ÍF skipar kjörnefnd eigi síðar en mánuði fyrir sambandsþing ÍF og skal nefndin hefja störf þá þegar. Kjörnefnd starfar samkvæmt reglugerð sem stjórn ÍF setur. 

6. GREIN
Á sambandsþinginu hafa kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt í samræmi við kjörbréf.
Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa málfrelsi og tillögurétt:
 

1. Stjórn ÍF, varastjórn og skoðunarmenn reikninga.
2. Framkvæmdastjórn ÍSÍ
3. Fastráðnir starfsmenn ÍF og ÍSÍ
4. Formenn nefnda ÍF (eða varamaður formanns)
 

Auk þess getur ÍF boðið þeim aðilum þingsetu sem hún telur ástæðu til. Aðeins sá sem er félagsmaður í félagi þar sem iðkaðar eru íþróttir fatlaðra, er kjörgengur fulltrúi þess á sambandsþingið. Hver fulltrúi fer með 1 atkvæði. 
Jöfnunargjald skal greiða fyrir alla réttkjörna fulltrúa, sem mæta til þings.

7. GREIN
Aukaþing má halda ef nauðsyn krefur eða helmingur sambandsaðila óskar þess. Alla boðunar- og tilkynningarfresti til aukaþings má hafa helmingi styttri en til reglulegs þings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á næsta reglulega þingi á undan og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða hefur flutt burt úr héraðinu.
Á aukaþingi má ekki gera lagabreytingar og ekki kjósa stjórn nema til bráðabirgða, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum.
Að öðru leyti gilda um aukaþingið sömu reglur og um reglulegt sambandsþing.
 

Það ár sem sambandsþing er ekki haldið skal halda formannafund með formönnum aðildarfélaga ÍF. Um þennan fund gilda sömu reglur og ef um aukaþing væri að ræða, þó má ekki kjósa stjórn eða varastjórn á formannafundum og einungis formenn aðildarfélaga eru boðaðir til fundarins með stjórn og starfsmönnum ÍF. 


8. GREIN
Sambandsþing.


8.1  Þingforseta er heimilt að bera undir þingfulltrúa, í samráði við stjórn ÍF hvort þing starfi í einni málstofu eða hvort skipaðar séu nefndir sem fái mál til umfjöllunar á þinginu. Í þeim tilfellum sem fá mál liggja fyrir þingi getur talist eðlilegt að þing starfi í einni málstofu og að allir þingfulltrúar hafi möguleika að taka þátt í umræðu um öll  mál.

Ef valið er að starfa í einni málstofu falla liðir 4 og 12 út úr dagskrá. Liðir 7, 8, 9 og 10 eru þá afgreiddir strax til loka. Heimilt er þó að fresta lið 7 þar sem samþykktir liða 8-10 geta haft áhrif á fjárhagsáætlun. 

 

8.2  Störf sambandsþings eru.:
 1) Þingsetning.

 • Ávarp formanns ÍF.
 • Ávarp gesta.
 • Heiðursveitingar.
 • Kynningar eða atriði sem stjórn vill koma á framfæri. (valkvætt).

2) Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
3) Kosning þingforseta og þingritara

4) Kosnar fastar nefndir:

a) Fjárhagsnefnd.
b) Laganefnd.
c) Allsherjarnefnd.

   Nefndir þessar eru skipaðar þremur mönnum hver.
 

5) Stjórn ÍF leggur fram skýrslu sína um starfsemi ÍF.
6) Gjaldkeri leggur fram reikninga sambandsins.

7) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.

8) Reikningar bornir upp til samþykktar.
7) Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næstu tvö ár.
8) Lagðar fram laga- og reglugerðarbreytingar sem fram hafa komið.
9) Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar.                                        
10) Önnur mál.
11) Þinghlé.
12) Nefndarálit, tillögur og atkvæðagreiðsla um þær.
13) Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna reikninga.
14) Þingslit.

Skýrslu stjórnar ÍF, sem fráfarandi stjórn ÍF skal leggja fyrir þingið, svo og þinggerð, skal senda framkvæmdastjórn ÍSÍ og sambandsaðilum ásamt aðildarfélögum ÍF innan tveggja mánaða frá þingslitum. 


9. GREIN
Framkvæmd kosninga á þingi.

9.1 
Kosningar um tillögur og mál: Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema þegar um lagabreytingar er að ræða. Þá þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Þingið getur með 2/3 hluta greiddra atkvæða leyft að taka fyrir mál sem komið hafa fram eftir að dagskrá þingsins var send sambandsaðilum.  ( samkv. 5. grein ). 

9.2 
Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna reikninga ÍF:

Stjórn ÍF skipa 5 einstaklingar: Formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi.
Fyrst skal kjósa formann, þá varaformann, síðan 3 meðstjórnendur sem skipta með sér verkum. Kjósa skal bundinni leynilegri kosningu, ef fleiri eru í kjöri en kjósa skal. Fái fleiri en þeir sem kjósa á um jafnmörg atkvæði, skal kjósa um þá á ný bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir ræður hlutkesti.


Kjósa skal einnig þrjá menn í varastjórn og taka þeir sæti í stjórn ef aðalmaður forfallast eða hverfur úr stjórn. Koma þeir inn í sömu röð og þeir voru kosnir.


Í stjórn ÍF eru ekki hlutgengir formenn aðildarfélaganna.10. GREIN
Starfssvið stjórnar ÍF er:

 1. Að framkvæma ályktanir sambandsþings og formannafunda.
 2. Að vinna að eflingu íþrótta fyrir fatlaða.
 3. Að semja leikreglur í samræmi við alþjóðareglur viðkomandi íþróttagreinar, eftir því sem við á.
 4. Að semja reglugerðir fyrir íþróttir fatlaðra. 
 5. Að senda ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
 6. Að líta eftir því að lög og reglur ÍF séu haldin.
 7. Að setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði.
 8. Að raða niður og ákveða stað og tíma fyrir Íslandsmót og aðra viðburði ÍF. Skal það að jafnaði gert fyrir hvert keppnistímabil íþróttagreinar og kynnt aðildarfélögum og ÍSÍ.
 9. Að löggilda dómara í íþróttum fatlaðra þar sem það á við og halda utan um metaskrá og staðfesta met.
 10. Að úthluta þeim styrkjum til íþróttastarfsemi fatlaðra sem ÍF fær til     umráða.
 11. Að koma fram erlendis vegna íþróttastarfsemi fatlaðra.


11. GREIN

Formaður ÍF boðar stjórnarfundi eða framkvæmdastjóri í hans umboði.
Formaður ÍF stýrir stjórnarfundum.
Formaður ÍF er formaður Paralympic Committee of  Iceland og Special Olympics Iceland. Varaformaður skal sinna störfum formanns í fjarveru hans.

12. GREIN
Sambandsaðilar eru tengiliðir milli félaganna og stjórnar ÍF. Ársskýrslur sínar um störf aðildarfélaga og tölu virkra íþróttaiðkenda og keppenda í umdæminu skulu sendar sambandsaðilum svo sem ákvæði ÍSÍ um starfsskýrslur tilgreina.
Á starfsskýrslunum byggist fulltrúaréttur og fulltrúafjöldi sambandsaðila á sambandsþinginu, sbr. 5. og 6. grein laga ÍF. 

13. GREIN
Stjórn ÍF hefur frjálsan aðgang að öllum mótum og sýningum innan vébanda ÍF. Einnig á hún rétt á að sitja aðalfundi sérráða, dómarafélaga og héraðssambanda sem eru aðilar að sambandinu.

14. GREIN
Dómstólar ÍSÍ fara með mál sem upp kunna að koma innan ÍF.

Mál vegna meintrar lyfjamisnotkunar íþróttamanna skal farið með skv. gildandi lögum og reglugerðum Lyfjaeftirlits Íslands og ÍSÍ. Lyfjaeftirlit er í höndum Lyfjaeftirlits Íslands. 

 

15. GREIN                                                                                                         
Heiðursfélaga Íþróttasambands Fatlaðra má stjórn ÍF kjósa ef hún er einhuga um það.

16. GREIN
Tillögur um að leggja ÍF niður má aðeins taka fyrir á lögmætu sambandsþingi. Til þess að samþykkja þá tillögu þarf minnst 3/4 hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þingskýrslunni og tillagan síðan látin ganga til næsta reglulega þings. Verði tillagan þá samþykkt aftur er það fullgild ákvörðun að leggja ÍF niður. Skal þá afhenda ÍSÍ eignir ÍF til varðveislu.